०. मुखपृष्ठ आणि अनुक्रमणिका

१. करडई लागवड : सुधारित तंत्रज्ञान – डॉ. हनुमान गरुड आणि डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड

२. भरडधान्य शेती प्रोत्साहन : काळाची गरज – डॉ. शिवशंकर पोले, श्री. अजय साळुंखे आणि आरती घाडगे

३. निशिगंध लागवड – डॉ. वैशाली बोरकर आणि श्री. लोपचंद डोंगरवार

४. गहू लागवडीचे आधुनिक तंत्र – डॉ. हनुमान गरुड आणि डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड

५. आधुनिक पद्धतीने करा धान लागवडीकरीता रोपवाटीका – श्री. लोपचंद डोंगरवार आणि डॉ. वैशाली बोरकर

६. ज्वारी लागवड तंत्रज्ञान – डॉ. हनुमान गरुड आणि डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड

७. धान लागवड बिजसंस्कारासाठी जैविक घटकांचा वापर – श्री. लोपचंद डोंगरवार आणि डॉ. वैशाली बोरकर

८. हरभरा पिकाच्या सुधारित जाती – डॉ. हनुमान गरुड आणि डॉ. भैय्यासाहेब गायकवाड.

All Rights Reserved Theme by 404 THEME.